Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN TÜZÜĞÜ
 

EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN TÜZÜĞÜ (1)

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi           : 23.3.1979, No: 7/17339

Dayandığı Kanunun Tarihi                        : 4.6.1937, No: 3201

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi             : 24.4.1979, No: 16618​

 
 
 


İÇİNDEKİLER

Kapsam ve Disiplin Cezaları 1

Kapsam(1). 1

Disiplin cezaları : (1) 2

Disiplin Cezalarını Gerektiren Eylem, İşlem, Tutum ve Davranışlar. 2

Uyarma:. 2

Kınama:. 2

Aylık kesimi:. 3

Kısa Süreli Durdurma. 5

Uzun Süreli Durdurma:. 6

Meslekten çıkarma:. 7

Memurluktan çıkarma:. 10

Amirin Emrini Yapmamak:. 10

Görev yerinden ayrılma:. 10

Yazılı kağıt, belge ve kayıtlar üzerinde işlenen yasak fiiller (1) 11

Görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü veya savsaklama:. 11

Yinelenme: (1) 11

Bir alt ceza verilmesi:. 11

Yürürlükten kaldırılan hükümler:. 12

Yürürlük:. 13

Yürütme:. 14

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Disiplin Cezaları

Kapsam(1)

 

Madde 1- Emniyet Teşkilatında çalışan her sınıftan memura verilecek disiplin cezalarını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlarla cezaların derece ve miktarı bu Tüzükte gösterilmiştir.

 

Disiplin cezaları : (1)  

 

Madde 2- (Değişik: 26/7/1983 - 83/6883 K.)

Emniyet Teşkilatı memurlarına verilecek disiplin cezaları şunlardır:

A)  Uyarma, memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir.

B)     Kınama, memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir.

C)     Aylık kesme, memurun, 15 günlüğe kadar aylığının kesilmesidir.

Ç) Kısa süreli durdurma, memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 4, 6 ya da 10 ay için durdurulmasıdır.

D)    Uzun süreli durdurma, memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 12, 16, 20 ya da 24 ay durdurulmasıdır.

E) Meslekten çıkarma, memurun, Emniyet Teşkilatı hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.

F) Devlet memurluğundan çıkarma, memurun, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezalarını Gerektiren Eylem, İşlem, Tutum ve Davranışlar

 

Uyarma:

 

Madde 3- Uyarma cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

1- Silahını, araç ve gerecini, giysi ve kuşamını pis tutmak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek,

2- Zorunlu bir neden olmaksızın günlük sakal tıraşı olmamak.

–––––––––––––––

(1) 26/6/2015 tarihli ve 2015/7911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 1 inci maddesiyle; Bu Tüzüğün adı “ Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü “ iken metne işlendiği şekilde, aynı Tüzüğün 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Örgütünde” ibaresi “ Teşkilatında” şeklinde, 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ Örgütü” ibaresi “ Teşkilatı” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Kınama:

 

Madde 4- Kınama cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

1- (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Görev sırasında veya dışında yasaklanan tutum ve davranışlarda bulunmak,

2- (Mülga: 16/2/1998 - 98/10653 K.)

3- Zorunluluk olmadan rütbe sırasına uymayarak başvuruda bulunmak,

4- (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Emrinde çalışanların yetiştirilmesi, eğitimi ve gözetimi görevini yerine getirmemek.

5- Nöbeti teslimden sonra görev yerine özürsüz geç dönmek,

6- Görev sırasında, görev dışı işlerle uğraşmak veya haklı bir neden olmadan iş sahiplerini bekletmek,

7- Herhangi bir yolu, yeri veya kişiyi arayıp soranları yanıtsız bırakmak, baştan savmak,

8- Yasa, tüzük, yönetmelik, karar, genelge, yönerge ve buyruklarla belirlenen hususlar hakkında gereksiz, işi uzatacak ve savurganlığa neden olacak biçimde görüş bildirmek veya soru sormak,

9- Bildirimleri süresi içerisinde yerine ulaştırmamak,

10- Yürürlükteki hükümlerle taşınmasına veya bulundurulmasına izin verilmiş olanlar dışında, polis mesleğinin ciddiyeti ile bağdaşmayacak biçimde bilezik, kolye, madalyon, rozet vb. şeyleri takmak,

11- Görev sırasında veya dışında aynı rütbedeki arkadaşlarına karşı saygısız davranmak,

12- (Ek : 26/7/1983 - 83/6883 K.; Mülga: 26/6/2015-2015/7911 K.)

 

Aylık kesimi:

 

Madde 5- Aylık kesimi cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

A. Üç günlüğe kadar;

1- Yönetmelik hükümlerine aykırı biçimde saç uzatmak, bıyık veya favori bırakmak,

2- Görev içinde veya resmi giysiyle görev dışında sokakta kolkola girmek, ağırbaşlılıkla bağdaşmayacak biçimde davranışlarda bulunmak, yüksek sesle konuşmak veya el şakası yapmak,

3- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğine aykırı biçimde giyinmek, eksik kuşamla göreve çıkmak, görev yeri kol araması ve sicil numarasını takmamak.

4- Amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışlarına ilişkin uyarılarına uymamak veya umursamamak,

5- Amir ve üstleri tarafından sorulan soruları gereken süre içinde yanıtlamamak,

6- Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek,

7- İş sahiplerine veya halka karşı onur kırıcı söz söylemek veya davranışta bulunmak,

8- Özlük işleriyle ilgili olarak başkalarını aracı koyup iltimas istemek,

9- İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar görevine gelmemek,

10- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Görev dışında amir veya üstlerine saygısız davranmak.

11- Nokta görevinde sohbet etmek, nokta önünde oturmak veya başkalarının oturmasına izin vermek, noktada mesleğe yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmak,

12- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Resmi elbise giyenler için; bina veya eklentileri dışında ya da araç içinde görevin gerektirdiği şapka, bere, kep, miğfer veya kaskı giymemek.

13- Görevli bulunduğu sırada görev gereği olmaksızın veya amirin izni olmadan resmi giysiyle kahvehane, kıraathane, lokal, kulüp vb. yerlerde oturmak,

14- (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) İzinsiz olarak görevli bulunduğu il sınırları dışına çıkmak.

15- (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Emrinde çalışanları veya Devletin araç ve gereçlerini özel işlerde kullanmak.

B. 4- 10 günlüğe kadar;

1- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Kendisi ile aynı rütbede çalışanlara, astlarına veya iş arkadaşlarına karşı onur kırıcı söz söylemek veya davranışta bulunmak.

2- Yazılı kağıt ve belgeleri kastı olmaksızın yitirmek,

3- Devlet malı araç, gereç, silah, mermi ve donanımını bakımsızlık yüzünden kullanılmaz hale getirmek,

4- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Bu Tüzükte cezası gösterilen suçlar dışında önlem almamak veya tedbirli davranmamak yüzünden kendisine teslim edilen Devlet malı eşyanın yitmesine neden olmak.

5- (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) İzinli olduğu günlerde resmi giysiyle, izinli olmadığı günlerde görevli olmaksızın resmi veya sivil giysiyle, Emniyet Teşkilatı mensuplarının girmesine veya oturup eğlenmesine izin verilen yerler dışındaki kahvehane, lokal, kulüp ve benzeri yerlerde oyun oynamak, (1)

6- İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saatten fazla ve iki güne kadar görevine gelmemek,

7- (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Mühür veya beratını kabul edilebilir bir neden olmaksızın yitirmek.

C) 11 - 15 günlüğe kadar;

1- İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın iki günden fazla ve üç güne kadar görevine gelmemek.

–––––––––––––––

(1) 26/6/2015 tarihli ve 2015/7911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 1 inci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “ Örgütü” ibaresi “ Teşkilatı” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

Kısa Süreli Durdurma

 

Madde 6- (Değişik: 26/7/1983 - 83/6883 K.)

Kısa süreli durdurma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

A) 4 ay süreli durdurma:

1- Amir ve memurlara görevle ilgili olarak yalan söylemek,

2- İş sahiplerine ya da herhangi bir nedenle Emniyet binalarına gelen ya da getirilenlere hakaret etmek,

3- Denetim görevini yerine getirmemek,

4- Yükümlü bulunduğu devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan ya da devir ve teslim işleri tamamlanamadığı takdirde ilgili yönetmelikte belirtilen süre dolmadan yeni görev yerine gitmek,

5- Amir ve üstlerine iletilmesi gereken bilgi ve buyrukları,zamanında iletmemek ya da olayları, olaylarla ilgili bilgileri amirlerinde ve resmen istenmesi halinde de görevli ve yetkili kuruluş ve kişilerden gizlemek,

6- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Kendisine verilmiş olan tanıtma karnesini veya polis kimlik kokardını kabul edilebilir bir neden olmaksızın yitirmek.

7- İdareye haber vermeden ya da bunun üzerine yapılacak soruşturmaya ilişkin 2 aylık süreyi beklemeden evlenmek,

8- İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak 3 günden çok ve 5 güne kadar (5 gün dahil) görevine gelmemek,

9- Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını, üstlerini ya da amirlerini haksız yere şikayet etmek,

10 - Astlarına, aynı rütbedeki arkadaşlarına ve diğer mesai arkadaşlarına söz, yazı ya da eylemle hakaret etmek ya da dövme girişiminde bulunmak, (1)

11- (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Toplu olarak sözlü veya yazılı şikayette bulunmak.

12- (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak.

B) 6 ay süreli durdurma;

1- Görevle ilgili, resmi belge, araç ve gereçleri, görevin sona ermesine ya da kurumca istenmesine karşı geri vermemek,

2- Amirin izni olmaksızın iş sahiplerinin ya da polisle iş ilişkisi bulunabilecek kişilerin yemek ve eğlence çağrısına gitmek,

3- Doğrudan ya da aracı eliyle astlarından; iş sahiplerinden hediye ya da borç almak,

4- Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan ya da saygısızca konuşmalar yapmak ya da acaip sesler çıkarmak,

5 - Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak,

6- (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Teslim aldığı her çeşit motorlu araç, makina, cihaz ve teçhizatta kusuru ile hasara sebep olmak.

C) 10 ay süreli durdurma;

1- Resmi giysi ve donanımını ihmal nedeniyle yitirmek,

2- Borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek,

3- Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ya da demeç vermek.

–––––––––––––––

(1) 26/6/2015 tarihli ve 2015/7911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 2 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “aynı rütbedeki arkadaşlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ve diğer mesai arkadaşlarına” ibaresi eklenmiştir.

 

Uzun Süreli Durdurma:

 

Madde 7- (Değişik: 26/7/1983 - 83/6883 K.)

Uzun süreli durdurma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

A) 12 ay süreli durdurma;

1- (Mülga:26/6/2015-2015/7911 K.)

2- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemek.

3- (Mülga: 16/2/1998 - 98/10653 K.)

4- (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek,

5- (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Kadın ve genç erkeklere söz atmak.

B) 16 ay süreli durdurma;

1- Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak,

C) 20 ay süreli durdurma;

1- İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın, kesintisiz olarak 5 günden çok ve 9 güne kadar (9 gün dahil) görevine gelmemek,

2- Devlet malı araç, gereç, silah ve mermisini ihmal nedeniyle yitirmek, resmi giysi ve donanımını satmak,

D) 24 ay süreli durdurma;

1- Görev sırasında uyumak,

2- Korunması ya da gönderilmesiyle yükümlü bulunduğu, sanık ya da suçluların uyanık davranmamak ya da önlem almamak yüzünden kaçmasına neden olmak ya da yakalama görevini savsaklamak,

3- Görev için de ya da dışında amir ya da üstlerinin eylem ya da işlemlerini eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak,

4- (Mülga:26/6/2015-2015/7911 K.)

5- (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Sarkıntılık yapmak.

6- (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Amir veya üstlerini dövme girişiminde bulunmak ya da hakaret etmek.

 

Meslekten çıkarma:

 

Madde 8- Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

1- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç,din ve mezhep ayrımı yapmak, laikliğe aykırı veya bölücü davranışlarda bulunmak ya da emniyet mensupları arasında bu yolda ayrım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak.

2- Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak veya kışkırtmak veya zorlamak veya karar alınmasını sağlamak veya alınan karara katılmak veya karar uyarınca göreve çıkmamak,

3- (Değişik: 26/7/1983 - 83/6883 K.) Amir ya da üstlerinin icraatına karşı çıkmak ve bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını ya da göreve çıkılmasını engellemek ya da buna katılmak ya da katılmaya tahrik ya da teşvik etmek,

4- (Mülga: 16/2/1998 - 98/10653 K.)

5- (Değişik : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Amir veya üstlerini (…) (1) tehdit etmek.

6- (Değişik : 28/5/1988 - 88/12992 K.) Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikap, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırza geçme, ırza tasaddi, sahtecilik, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kalpazanlık, kasden adam öldürme, veya bu suçları işlemeye teşebbüs etmek, emniyeti, suiistimal, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, (2)

7- Yetkisini veya nüfusunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla veya kin veya dostluk nedeniyle kötüye kullanmak,

8- Dosyaları ve yazılı kağıtları veya örneklerini yetkisiz kişilere vermek, verilmesini emretmek, verilmesine göz yummak,

9- Korunması veya götürülmesiyle görevli olduğu sanık veya suçlunun kaçmasına bilerek ve isteyerek olanak vermek,

10- (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Suç kanıtlarını yok etmek veya bilerek ve isteyerek yok olmasına neden olmak ya da saklamak, saklanmasına yardımcı olmak yahut değiştirmek,

11- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Devlet malı araç,gereç, silah, mermi ve mühimmatı satmak veya mal edinmek, tanıtma karnesini, polis kimlik kokardını, araç, gereç, silah ve mühimmatı başkalarının kullanımına vermek.

12- Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,

13- Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak,

–––––––––––––––

(1) 26/6/2015 tarihli ve 2015/7911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 4 üncü maddesiyle, bu alt bentte yer alan “dövmek veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 26/6/2015 tarihli ve 2015/7911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 4 üncü maddesiyle, bu alt bentte yer alan “sahtecilik,” ibaresinden sonra gelmek üzere “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,” ibaresi eklenmiştir.

 

 

14- Görev sırasında yardım isteyen güvenlik görevlilerine haklı bir neden yokken yardımdan kaçınmak veya bildiği veya gördüğü bir suçun izlenmesi ve suçlunun yakalanması için gerekli girişimde bulunmamak,

15- İzinli olduğu günlerde resmi giysiyle izinli olmadığı günlerde görevli olmaksızın resmi veya sivil giysiyle genelevlere veya birleşme yerlerine veya tek başına fuhuş yapılan evlere veya bar, pavyon ve konsumatris çalıştırılan gazino vb. yerlere gitmek,

16- (Değişik: 26/7/1983 - 83/6883 K.) Genelev ya da tek başına fuhuş yapılan yerlerde, bar, pavyon, gazino vb. yerlerde çalışan kadınlarla ya da çevresinde iffetsizlikle tanınan kadın ya da erkeklerle karı - koca gibi yaşamak ya da ilişki kurmak,

17- Dairede veya görevli bulunduğu sırada içki içmek veya içilmesine göz yummak,

18- Göreve sarhoş veya içki içtiği belli olacak biçimde gelmek,

19- İzinli olsun olmasın resmi giysiyle umuma açık yerlerde içki içmek veya resmi giysiyle gizlenemeyecek derecede sarhoş olarak görünmek,

20- Uyuşturucu maddeleri yapmak veya kullanmak, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, yollanmasına, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak,

21- Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak,

22- Kaçakçılık yapmak veya kaçakçılarla ilişki kurmak,

23- Meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiç bir neden yokken silah atmak,

24- Yurda girmesi veya çıkması yasaklanan kişilerin girip çıkmalarına göz yummak, aracı olmak veya yol göstermek,

25- Sicil kağıt ve defterlerini ve dosyalarını değiştirmek veya bozmak,

26- Geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığı ve aşırı harcamada bulunduğu kanıtlanmış olmak ve bunun haklı kaynağını gösterememek,

27- İzleme ve gözetleme görevinin gereklerini nedensiz olarak yerine getirmemek,

28- Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen grev yasağı kapsamına giren eylerde bulunmak,

29- Devlet Memurları tarafından yapılamayacağı Devlet Memurları Kanununda gösterilen kazanç getirici uğraşılarda bulunmak,

30- Siyasal partilere üye olmak veya bunların yararına veya zararına çalışmak veya siyasal eylemlerde bulunmak,

31- Görevli olmaksızın siyasal amaçla yapılacak açık ve kapalı yer toplantılarına, gösteri yürüyüşlerine katılmak,

32- Sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, kültürel ve teknik nitelik taşımayan açık veya kapalı yer toplantılarına veya gösteri yürüyüşlerine görevli olmaksızın katılmak, üyesi veya ortağı bulundukları tüzel kişiliklerin kapalı yer toplantılarına silahlı olarak veya açık yer toplantı ve gösteri yürüyüşlerine resmi giysili veya silahlı olarak katılmak veya üyesi bulundukları derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaçları dışındaki çalışmalarını veya bu nitelikteki toplantı veya gösteri yürüyüşlerini düzenlemek veya bunlara katılmak,

33- (Değişik: 26/7/1983 - 83/6883 K.) Dernek kurmak ya da spor dernekleri dışındaki derneklere üye olmak, ya da Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı dışında vakıf kurmak ya da başka vakıfların organlarında görev almak,

34- Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek,

35- (Ek: 26/7/1983 - 83/6883 K.; Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak veya basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi, yazı, demeç vermek,

36- (Ek: 26/7/1983 - 83/6883 K.) Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla amir ya da üstleri hakkında eleştirici nitelikte konuşmalar yapmak,

37- (Ek: 26/7/1983 - 83/6883 K.) Amir ya da üste karşı itaatsızlığa, mukavemete ya da fiilen taarruza tahrik ya da teşvik etmek,

38- (Ek: 26/7/1983 - 83/6883 K.) 6 ncı maddenin A fıkrasının 7 nci bendinde öngörülen esaslara uymaksızın ya da idarece kendisine yapılan uyarıya karşın çevresinde iffetsizlikle tanındığı ya da durumu güvenlik bakımından sakıncalı olduğu polis soruşturmasıyla sabit olan kişiyle evlenmek,

39- (Ek: 26/7/1983 - 83/6883 K.) İş sahiplerine ya da herhangi bir nedenle Emniyet binalarına gelen ya da getirilenlere işkence yapmak.

40- (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak,

41- (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Görevinin niteliğinden yararlanarak haklı bir nedene dayanmaksızın, yurt dışında, ödeme gücünün üstünde borçlanmak veya borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devletin saygınlığını zedelemek ya da borcunu ödemeden yurda dönmek.

42- (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Yasadışı örgütlere lojistik destek sağlamak ya da üyelerini güvenlik kuvvetlerinden saklamak, saklanmasına yardımcı olmak veya bu örgütler ile mensupları lehinde propaganda yapmak, övücü söz söylemek, bunlara ait sembol, işaret ve amblemleri taşımak, taşıtmak, bulundurmak.

43- (Ek:26/6/2015-2015/7911 K.) Borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek fiilinden dolayı, beş yıl içerisinde beşinci kez cezalandırılmış olmak.

44- (Ek:26/6/2015-2015/7911 K.) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasında hukuka aykırı olarak; kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini ifşa etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri ifşa etmek, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmek, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek, kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olduğu halde bu görevini kasıtlı olarak yerine getirmemek, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla suç delillerini yok etmek, silmek, gizlemek, değiştirmek veya bozmak, sayılan fiilleri emir vererek yaptırmak.

45- (Ek:26/6/2015-2015/7911 K.) Görevli olmadığı halde elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayım yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek.

46- (Ek:26/6/2015-2015/7911 K.) Görevi gereği öğrendiği veya edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşmak veya basın yayın kuruluşlarına vermek ya da sanal ortamda yayınlamak.

47- (Ek:26/6/2015-2015/7911 K.) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yargı organlarını, Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak.

 

Memurluktan çıkarma:

 

Madde 9- Memurluktan çıkarma cezası için Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Amirin Emrini Yapmamak:

 

Madde 10- (Değişik: 26/7/1983 - 83/6883 K.)

Amirin emrini yapmayan memura uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir. Emrin yapılmaması, Devleti ya da kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine ya da durmasına neden olmuşsa, doğan zararın derecesine ya da durumun ağırlığına göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir.

 

Görev yerinden ayrılma:

 

Madde 11- (Değişik: 26/7/1983 - 83/6883 K.)

Amirin izni olmaksızın görev yerinden ayrılan memura uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir. Ayrılma, uzun süreli ya da görevi aksatacak biçimde olmuşsa ya da Devleti ya da kişileri zarara uğratmışsa, durumun niteliğine, ağırlığına ya da zararın derecesine göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir.

 

Yazılı kağıt, belge ve kayıtlar üzerinde işlenen yasak fiiller (1)

 

Madde 12- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.)

Herhangi bir işe ilişkin yazılı kağıt, belge, mikrofilm aslı veya kopyalarını kasıtlı olarak yok eden, ortadan kaldıran ya da belge niteliği taşıyan bilgisayar programlarını, dosyalarını, verilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren, başkasına zarar vermek üzere kullanan, tahrip eden, değiştiren, silen, sistemin işlemesine engel olan ya da yanlış biçimde işlemesini sağlayanlara uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir.

Yukarıdaki fiiller, Devlet veya kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına veya aksamasına neden olmuşsa, durumun ağırlığına ya da zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası da verilebilir.

——————————

(1)           Bu madde başlığı, Bakanlar Kurulunun 16/2/1998 tarih ve 98/10653 sayılı Kararıyla değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.

 

 

Görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü veya savsaklama:

 

Madde 13- Bu Tüzükte disiplin suçu olarak saptanan eylem, işlem, tutum, ve davranışlar dışında herhangi bir biçimde görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü veya savsaklaması görülen memura kınama cezası verilir. Bu hoşgörü veya savsaklama Devleti veya kişileri zarar uğratmış veya hizmetin gecikmesine, durmasına ya da aksamasına neden olmuşsa, durumun ağırlığına ve zararın derecesine göre, daha ağır bir ceza verilebilir.

 

Yinelenme: (1)

 

Madde 14 – (Değişik: 26/6/2015-2015/7911 K.)

Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem, tutum veya davranışın cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde her yinelenmesinde bir derece ağır ceza uygulanır.

Aynı derecede cezayı gerektiren değişik eylem, işlem, tutum veya davranışlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü ve daha sonraki her uygulanmasında da bir derece ağır ceza verilir.

 

Bir alt ceza verilmesi:

 

Madde 15-(Değişik:26/6/2015-2015/7911 K.) Kararın verildiği güne kadar geçmiş hizmetleri olumlu olan, iyi veya çok iyi derecede performans değerlendirme puanı ile ödül veya başarı belgesi alan memurlara, işledikleri fiilin özelliği, biçimi, işlendiği yer ve zaman göz önünde bulundurularak bu Tüzükte gösterilen cezanın bir derece aşağısı uygulanabilir.

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler:

 

Madde 16- Bakanlar Kurulunun 9/11/1937 günlü ve 2/7621 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olan "Emniyet Teşkilatı Mensuplarına Verilecek İnzibati Cezalara Dair Tüzük" yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Ek Madde 1 – (Ek : 26/7/1983 - 83/6883 K.) (2)

Emniyet Teşkilatı memurlarından, Devlet memurluğundan ya da meslekten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar hakkında, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından başlayarak beş yıl, diğer cezaların uygulanmasından başlayarak on yıl geçtikten sonra, ilgili, atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

İlgilinin yukarıda yazılı süreler içerisindeki davranışları bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek, bu karar, özlük dosyasına işlenir.

Kısa süreli ve uzun süreli durdurma cezasının özlük dosyasından silinmesinde, ilgilinin son rütbesine göre yetkili disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

–––––––––––––––

(1) Bu madde başlığı “Yenilenme:” iken, 26/6/2015 tarihli ve 2015/7911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 5 inci  maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 26/6/2015 tarihli ve 2015/7911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 7 nci maddesiyle,  bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “örgütü” ibaresi “ Teşkilatı”, “sicilinden” ibaresi “özlük dosyasından”, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “sicil” ibaresi “özlük”, üçüncü fıkrasında yer alan “sicilden” ibaresi “özlük dosyası” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Ek Madde 2- (Ek: 26/7/1983 - 83/6883 K.)

Amirinden izin almaksızın ya da idarece kabul edilebilir özrü olmaksızın nöbet görevine gelmeyen memura uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir. Nöbet görevine gelmeme, hizmetin gecikmesine, durmasına ya da aksamasına neden olmuşsa, durumun niteliğine ve ağırlığına göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir.

 

Ek Madde 3- (Ek: 26/7/1983 - 83/6883 K.)

14 ve 15 inci maddeler hükümlerinin uygulanmasında, bir cezanın üst ve alt kademeleri, ağır ya da aşağı derecede ceza sayılmaz.

 

Ek Madde 4- (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.)

Denetleme ve soruşturmaları uzatan, denetleme raporları ve soruşturma fezlekelerini süresinde ilgili yerlere vermeyen veya göndermeyen ya da neden olmadan soruşturmayı eksik bırakanlara 10 günlükten 15 günlüğe kadar aylık kesimi cezası verilir. Bu durum hizmetin gecikmesine durmasına, aksamasına neden olmuş veya Devlet ya da kişileri zarara uğratmışsa, durumun ağırlığına yahut zararın derecesine göre bir üst derece ceza uygulanabilir.

 

Ek Madde 5- (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.)

Devlet malı araçla ya da görevliyken trafik kazası sonucu kusuruyla yaralamaya sebebiyet veren memura aylıktan kesme cezasının üst sınırı, ölüme sebebiyet veren memura 10 ay kısa süreli durdurma cezası verilir. Ancak, olayın şekline ya da kusurun derecesine göre; aylıktan kesme cezası gerektiren halde 4 ay kısa süreli durdurma cezası, 10 ay kısa süreli durdurma cezası gerektiren halde ise 12 ay uzun süreli durdurma cezası da verilebilir.

 

Ek Madde 6- (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.)

Silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet veren, kendisini yaralayan ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olan memura 10 ay kısa süreli durdurma cezası, silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet veren ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olan memura ise 24 ay uzun süreli durdurma cezası verilir. Ancak fiilin işleniş şekli, durumunun ağırlığı ya da zararın derecesine göre; 10 ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren halde 24 ay uzun süreli durdurma cezası, 24 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren halde ise meslekten çıkarma cezası da verilebilir.

(Ek fıkra:26/6/2015-2015/7911 K.) Silahıyla yaralama suçunun kasıtla işlenmesi halinde 24 ay uzun süreli durdurma cezası verilir. Ancak, fiilin işleniş şekli, durumunun ağırlığı ya da zararın derecesi ile suçun konusunun önem ve değerine göre meslekten çıkarma cezası da verilebilir.

 

 

Geçici Madde 1- (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.)

Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş ve henüz cezası verilmemiş veya itiraz ya da dava konusu yapılıp karara bağlanmamış disiplin bozucu eylem, işlem, tutum ve davranışlar için, Bakanlar Kurulunun 23/3/1979 günlü ve 7/17339 sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük ve anılan Tüzüğün Bakanlar Kurulunun 26/7/1983 tarihli ve 83/6883 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Tüzükle değiştirilen hükümleriyle bu Tüzük hükümleri arasında öngörülen cezalar yönünden fark varsa, memurun lehine olan hükümler uygulanır.

 

Yürürlük:

 

Madde 17- 4/6/1937 günlü ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 83 üncü maddesi gereğince hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

 

Madde 18- Bu Tüzük hükümlerini İçişleri,Adalet ve Maliye Bakanları yürütür.

 ​