Skip Ribbon Commands
Skip to main content
GÖREV VE YETKİLER
untitled.pngEmniyet Genel Müdürlülüğüne  bağlı kuruluşların amaçlarını etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirme derecesini saptamak, bu maksatla çalışmalarını, çalışma yerlerini, yerleşme durumlarını, kullanılan araç, gereç, silah ve metodları, çalışma esas ve usullerini, yapılan iş ve işlemleri, personelin tutum ve davranışlarının sıfat ve görev gereklerine uygun olup olmadığını mevzuata göre teftiş etmek,
untitled.pngEmniyet Genel Müdürün emri yada onayı üzerine inceleme ve soruşturma yapmak; Müfettişlerce teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında öğrenilen soruşturmayı gerektirir nitelikteki konularda soruşturma emri alınmak suretiyle kanunların verdiği yetkiye dayanarak inceleme ve soruşturma yapmak,
untitled.png Merkez ve Taşra Birimlerinin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını sağlamak amacıyla, çalışmalarda ve uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile öngörülen amaçlardan ve mevzuattan sapmalar, iç hukukun parçası haline gelmiş insan hakları standartlarına aykırılıklar, eksiklikler ve hatalar varsa veya mevzuat, gerçek ihtiyaç ve duruma uygun değilse, bunların nedenlerini ortaya çıkarmak ve düzeltilmesi için uygun çözüm yollarını ve gerekli önerileri hazırlayıp sunmak,
   
untitled.png Emniyet Genel Müdürü tarafından müfettişlik göreviyle ilgili olarak verilecek görevlerle kanun, tüzük ve diğer mevzuatla verilen inceleme ve teftiş işlerini yapmak ve özel atış poligonlarını denetlemek ile görevlidir.