Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

AÇIKALAMALI RAPOR ÖRNEKLERİ

Giriş


AÇIKALAMALI RAPOR ÖRNEKLERİ

 
 
İÇİNDEKİLER
 
 

1- İNCELEME RAPORU

 
Emniyet Genel Müdürlüğü............................Teftiş Kurulu Başkanlığı...............................İnceleme Raporu ----- Sayfa; .....
 
 
SAYI      : B.05.1.EGM.0.60- 2022    (MERKEZ)
  .............................- 2023       (İSTANBUL)
  .............................- 2024       (İZMİR)
  .............................- 2025       (ADANA)
  .............................- 2026       (BURSA)
  .............................- 42361 (ANTALYA)
TARİH  : ... / … / 20...
 
 
 
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA
( İNCELEME RAPORU )
 
 
 
G Ö R E V ;
Bu bölüme Genel Müdürlük makamından alınan emir ile Kurul Başkanlığından verilen görevlendirme emir veya emirleri ayrı ayrı, ek numaraları da bildirilmek suretiyle yazılacaktır
1 - GÖREVİN VERİLİŞİ                :
 
 
 
 
 
 
İncelemeye konu olan hususlar tek tek belirlenip numaralandırılmak suretiyle açıkça yazılacaktır
2 - İNCELEME KONUSU                              :
 
 
 
 
İncelemeye konu olan hususlarla ilgili yapılan iş  ve işlemler, yapılan mevzuat incelemeleri, görüşlerine ve bilgilerine başvurulanlar tereddüt uyandırmayacak şekilde açıkça ortaya koyulacaktır.
3 - YAPILAN İNCELEME VE TESPİTLER:
 
 
 
 
 
 
İncelemeye konu olan hususlar nedeniyle beyanlarına başvurulup ifadeleri alınanların konuya ilişkin beyanları kısa özlü olarak özetlenerek bu bölümde yer almalıdır.
4 - BİLGİLERİNE BAŞVURULANLARIN
     BEYANLARI :
 
 
 
 
 

 
T   A   H   L   İ   L
 
 
İncelemeye konu olan hususların elde edilen bilgi, belge ve görüşlere göre ayrıntılı şekilde diğer bölümlerdeki yapılan iş ve işlemler ile ifade ve görüş özetleri taşınmaksızın değerlendirmeye tabi tutularak bir sonraki bölüm için gerekçe teşkil edecek somut belirlemelere yer verilecektir.
 
 
 
N E T İ C E   V E   K A N A A T
 
 
Görev konusu olay ve incelenen hususlarla ilgili olarak; izlenecek politika, standart, hedef ve planlama, koordinasyon, denetim, eğitim, ilgili mevzuat ve diğer bilgilere açık, net ve anlaşılır şekilde yer verilmelidir.
 
Görüş  ve  kanaati  ile  (1 ekli,  2 eksiz)  nüsha  düzenlenen   bu  İNCELEME RAPORU ( ......)  sıra ve  (..........)  parça evraktan oluşan dizi pusulasına bağlı olarak sunulmuştur.
 
                Arz ederim. … / … / 20…
 
 
 
......................................
Polis Başmüfettişi
1.Sınıf Emniyet Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2- DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU

 
Emniyet Genel Müdürlüğü............................Teftiş Kurulu Başkanlığı...............................İnceleme Raporu ----- Sayfa; .....
 
SAYI      : B.05.1.EGM.0.60- 2022    (MERKEZ)
  .............................- 2023       (İSTANBUL)
  .............................- 2024       (İZMİR)
  .............................- 2025       (ADANA)
  .............................- 2026       (BURSA)
  .............................- 42361 (ANTALYA)
TARİH  : ... / … / 20...
 
 
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA
(DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU )
 
 
 
G Ö R E V ;
Bu bölümde; Soruşturma emrinde yer alan iddia ve ithamlara yer verilerek; suç teşkil etmeyenler için (…………iddiası) sübut bulan iddia ve ithamlar için disiplin suçunun ne olduğu yazıldıktan sonra E.Ö.D.T.’nün hangi maddesini ihlal ettiği, madde numarası yazılmak suretiyle belirtilecektir.
SUÇUN CİNSİ                                                   :
 
 
 
 
 
 
 
 
Herhangi bir genellemeye gidilmeksizin, olay mahalli açıkça yazılacak, suç tarihi gün, ay ve yıl olarak belirlenip yazılacaktır. Birden fazla iddia ve itham varsa her birinin tarihi ayrı, ayrı belirlenip yazılacak, zincirleme suçlar için ise başlangıç ve bitiş tarihi gün, ay, yıl olarak açıkça yazılacaktır.
SUÇUN YERİ VE TARİHİ                             :
 
 
 
 
 
 
 
Düzenlenecek soruşturma raporlarının bu kısmına K.H. dışında hiçbir kişi veya kurum yazılmayacaktır.
D A V A C I                                                         :
 
 
 
İddia ve ithamlarda bulunan şikayetçi, muhbir, mağdur veya davacı mevcut ise bu bölümde yer verilecek; Hiçbir tereddüde meydan verilmeyecek şekilde açık kimlik bilgileri yazılıp işyeri yerleşim yeri, adresi, telefon v.s. bilgileri yazılmak suretiyle açıklık getirilecektir.
M Ü Ş T E K İ (Varsa)                                     :
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yönergede bildirilen esas ve usullere göre tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulanların açık kimlikleri tereddüde neden olunmayacak şekilde bu bölümde yer alacaktır.
T A N I K                                                            :
 
 
 
 
Yönergenin 6 ncı maddesine uygun olarak bilgilerine başvurulanlar olursa bu bölüm soruşturma raporunda yer alacak ve açık kimlik bilgileri buraya yazılacak. Aksi taktirde bu bölüme soruşturma raporunda yer verilmeyecektir.
BİLGİ ALINAN (Varsa)                                 :
 
 
 
 
 
 
Bu bölümde soruşturma emri kapsamında bulunanlar ile haklarında sonradan soruşturma sırasında soruşturma emri alınan personelin açık kimlikleri, tebligat adresleri telefon numaraları dahil yazılacak, soruşturma kapsamında birden çok personel bulunması halinde suçun cinsi, olay yeri ve tarihindeki sıralamaya uygun şekilde sıralama ve sıra numarası verilmek suretiyle bölümler arası irtibatlandırma yapılacaktır.
HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILAN                                                          :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soruşturma konusu ve olaylar hakkındaki iddiaları ve ithamları açıkça ortaya koyacak, bilgi, belge, rapor, tanık beyanı ve diğer suçun aydınlatılmasına yönelik hususlar bu bölümde yer alacaktır.
SUÇUN SUBUT DELİLLERİ                       :
 
 
 
 
 
Bu bölüme soruşturma emri, görev emri ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar soruşturma konusuyla ilgili gönderilecek olan öncesiyle birleştirilmeler ilişkin onay ve yazılar ile ek soruşturma onaylarına  ek numaraları da belirtmek suretiyle yer verilecektir.
SORUŞTURMA EMRİ                                    :
 
 
 
 
 
 
Soruşturma emri kapsamında bulunan ancak, düzenlenen soruşturma raporunda yer verilmeyen, ayrıca düzenlenmesi kanun ve ilgili mevzuat gereği olan hususlar için herhangi bir kişi, kurum yetkililerinin bulunması hallerinde ve değişik kadro ve disiplin kurullarının söz konusu olduğu hallerde düzenlenecektir.
KAPSAM DIŞI BIRAKILAN KONU (Varsa):
 
 
 
 
 
 
 
 
Soruşturma emrini alan müfettişlerin fiilen göreve başladıkları işlem tarihi buraya yazılacaktır.
SORUŞTURMAYA BAŞLAMA TARİHİ:
 
 
 
Soruşturma emrine konu olaylar özet bilgi olarak kısa ve özlü ifadelerle açıkça yazılıp dosya hakkında kanaat ve sonuç ihtiva edecek bilgileri içerecek şekilde ifade edilmelidir.
O L A Y                                                               :
 
 
 

 
İ F A D E   Ö Z E T L E R İ
 
 
A)      MÜŞTEKİLER (Varsa)  ;
 
1-MÜŞTEKİ (Unvanı - Adı ve Soyadı) Müfettişliğimce Alınan İfadesinde Özetle (EK:…);
 
Soruşturma raporunda, olayın veya konunun müştekisi bulunduğu takdirde bu bölüme yer verilecek ve  soruşturmaya ilişkin iddia ve ithamlara ilişkin açıklama beyanları çok kısa net ve anlaşılır şekilde özetlenerek yazılacak uzun uzun gereksiz açıklama ve beyanlara yer verilmeyecektir.
 
 
 
B)      T A N I K L A R;
 
1-TANIK (Unvanı - Adı ve Soyadı) Müfettişliğimce Alınan İfadesinde Özetle (EK:…);
 
Tanıklar soruşturmaya konu olan olayların aydınlatılmasındaki önem sıralamasına göre sıralamaya tabi tutularak, soruşturma konusu ve olayla ilgili açıklama ve beyanları somut olarak ortaya konulacak, gereksiz ve yersiz beyan ile açıklamalara yer verilmeksizin, olay ve konuyu delillendirecek veya aksini ispat edecek hususlar bu bölümde yer alacaktır.
 
 
 
C)      BİLGİ ALINANLAR (Varsa);
 
1-BİLGİ ALINAN (Unvanı - Adı ve Soyadı) Müfettişliğimce Alınan İfadesinde Özetle (EK:…);
 
İlgili yönetmelik ve yönerge  tarif edildiği şekilde bilgisine başvurulan olduğu takdirde bu bölüm kullanılacak, aksi halde soruşturma raporunda bu kısma yer verilmeyecektir. Bu bölüm soruşturma raporunda yer aldı ise, o takdirde tanıklar bölümünde yapılan açıklamalarda olduğu gibi ifade özetlenecektir
 
 
 
D)      HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILANLAR;
 
1-HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILAN (Unvanı - Adı ve Soyadı) Müfettişliğimce Alınan İfadesinde Özetle (EK:…);
 
Suçun cinsi bölümüne paralellik arz edecek şekilde birden fazla personel bulunması halinde sıra numarası verilerek, olayın veya konunun açıklığa kavuşturulmasına ilişkin beyan ve açıklamaları müfettiş tarafından özetlenerek bu bölümde yer alacaktır. Kesinlikle müfettiş tarafından soruşturma sırasında alınan ifadeler ve sorulan sorular buraya aynen alınıp yazılmayacaktır. (Bilgisayardaki kes, yapıştır kolaylığı cihetine gidilmeyecektir )
 
 
 

 
(AYRINTILI İRDELENME)
 
 
 
T  A  H  L  İ  L
 
 
Önceki bölümlerde yer verilen hususlara bu bölümde yer verilmeksizin aynı ifade özetleri bu bölüme taşınmadan soruşturma emrinde yer verilen konu ve olayların gerçekleşip-gerçekleşmediği yapılan soruşturma sonucunda dinlenen tanık beyanları, derlenen bilgi ve belgeler ile hakkında disiplin soruşturması yapılanın ifadesi ve gösterdiği deliller de dikkate alınarak iddia ve itham konularının sübut bulup-bulmadığı hususları özet olarak her hangi bir tereddüde meydan verilmeden açık, net ve kanıtlarıyla ortaya konulacak, gereksiz ve yersiz açıklamalardan kaçınılacaktır.
 
 
 
S O N U Ç   V E   K A N A AT
 
 
DİSİPLİN YÖNÜNDEN : (EÖDT’ YE GÖRE CEZALANDIRILMASI)
Tahlil bölümündeki varılan sonuca göre hakkında veya haklarında disiplin soruşturması yapılanların gerçekleştirdikleri eylem, işlem, tutum ve davranışlarının ne olduğu hiçbir tereddüde  yer bırakmayacak şekilde yazıldıktan sonra gerçekleşen eylem, işlem, tutum ve davranışın E.Ö.D.T.’nün hangi maddesini ihlal etti ise, bu madde belirtilerek karşılığı olan disiplin cezası da yazılarak rapor tamamlanacak, iddia ve itham edilen hususlar gerçekleşmedi ise, aynı şekilde sonuç ve kanaat bölümde yukarıdaki açıklamalar yapıldıktan sonra Ceza Tayinine Mahal Olmadığı, soruşturma konusu olay, iddia ve ithamların suç tarihlerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda bildirilen iki yıllık zamanaşımı süresi doldu ise bu durum re’sen nazara alınmak suretiyle irdelenip dosyanın yetkili kurulca işlemden kaldırılması, şayet Af Kanunları kapsamında kalan suçlardan ise dosyanın işlemden kaldırılması, şeklinde soruşturma raporu sonuçlandırılacaktır.
 
 
Görüş ve kanaati ile (1 Ekli, 2 Eksiz ) nüsha düzenlenen iş bu DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU ( ...... ) sıra ve ( ....... ) parça evraktan oluşan dizi pusulasına bağlı olarak sunulmuştur
 
                Arz ederim. … / … / 20…
 
 
 
......................................
Polis Başmüfettişi
1.Sınıf Emniyet Müdürü
 

 

3- TEVDİ RAPORU

 
Emniyet Genel Müdürlüğü.............................Teftiş Kurulu Başkanlığı...............................Tevdii Raporu -----------  Sayfa;
 
SAYI      : B.05.1.EGM.0.60- 2022    (MERKEZ)
  .............................- 2023       (İSTANBUL)
  .............................- 2024       (İZMİR)
  .............................- 2025       (ADANA)
  .............................- 2026       (BURSA)
  .............................- 42361 (ANTALYA)
TARİH  : ... / … / 20...
 
 
……………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
(TEVDİ  RAPORU)
 
 
Müfettiş veya Müfettişlere konu ve olay yada iddia ve ithamlarla ilgili araştırma ve soruşturma emri veren makam ile görevlendirme emirlerinin tarih ve sayıları açıkça yazılıp ek numaraları da belirtilmek suretiyle yazılacaktır. Ayrıca görevin devamı süresince istenen görevlendirilmelere ilişkin talep ve alınan cevabi yazılar da bu bölümde yer alacaktır.
B A Ş L A N G I Ç                                             :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konu ve olayı yada iddia ve ithamları yetkili makama intikal ettiren şikayetçi varsa muhbir sıfatıyla, kendisine tebligat yapılacak şekilde açık kimliği ve adresi yazılmak suretiyle yer alacaktır. Böyle bir durumun söz konusu olmadığı hallerde sadece “Davacı” ibaresine yer verilip bu bölüme önce davacı, sonra Muhbir bölümü açılıp her iki başlığa da yer verilecektir.
MUHBİR VE DAVACI                                   :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araştırma, soruşturma sonucunda suç teşkil eden olayların nelerden ibaret olduğu birden fazla ise sayılmak suretiyle maddeler halinde belirtilmek suretiyle bu bölümde yer verilmelidir
İ D D İ A   K O N U S U                                    :
 
 
 
 
 
Genel hükümlere göre veya 3628 sayılı kanun hükümlerine göre işlem yapılması gerekenler için bölüm başlığı bu şekilde açılıp, açık kimlik ve adresleri herhangi bir tereddüt yaratmayacak şekilde sıralanıp yazılacaktır.
HAKKINDA SORUŞTURMA
YAPILMASI GEREKENLER                       :
 
(Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi halinde)
 

 
 
4483 Sayılı Kanun kapsamında bulunan suçların işlenmesi halinde, soruşturma açtırmaya yetkili makamları haberdar etmek için bölüm başlığı bu şekilde açılıp düzenlenmelidir. Bölümün bu şekilde kullanılabilmesi; başka kurum ve kuruluş personelinin Emniyet Teşkilatı personeli ile birlikte suç işlemiş olmaları ve soruşturma emri kapsamı dışında kalan personelle ilgili suç duyuruları halinde kullanılabilecek bir bölümdür.
HAKKINDA SORUŞTURMA
YAPILMASI GEREKENLER                       :
 
(Cumhuriyet Başsavcılığı dışında kalan makamlara  gönderilmesi halinde)
 
 
 
 
 
 
 
Soruşturma emrinde bildirilen yada soruşturma sırasında tespit edilen suçların fiilen gerçekleştirildiği yer ve tarih, açıkça belirtilerek yazılacaktır.
OLAY YERİ VE TARİHİ                                              :
 
 
 
 
 
 
 
T A H L İ L   V E   S O N U Ç
 
                Elde edilen bilgi, belge ve delillerin nelerden ibaret olduğu özlü bir anlatımla ifade edildikten sonra yasal gereği yapılmak üzere C.Başsavcılığına veya yetkili makama gönderilecektir.
Görüş ve kanaati ile ( 1 ekli, 2 eksiz) nüsha düzenlenen iş bu TEVDİİ  RAPORU ( .... ) sıra ve  ( ....... ) parça evraktan oluşan dizi pusulasına bağlı olarak sunulmuştur.
 
                Arz ederim. …/…/20…
 
 
 
 
<><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <>
........................................
 
........................................
Polis Başmüfettişi
 
Polis Başmüfettişi
1.Sınıf Emniyet Müdürü
 
1.Sınıf Emniyet Müdürü
 
DAĞITIM                                                           :
G e r e ğ i                                                            :              B i l g i                                                 :
………………. Cumhuriyet Başsavcılığına,                               Teftiş Kurulu Başkanlığına
İlgili veya Soruşturma Açtırmaya
Yetkili Makama
 
 

 

4- TAZMİN RAPORU

 
Emniyet Genel Müdürlüğü.............................Teftiş Kurulu Başkanlığı...............................Tazmin Raporu ---------  Sayfa;
 
SAYI      : B.05.1.EGM.0.60-
 
TARİH  : .... / ...../ 20.....
 
………………………………..…….
(TAZMİN RAPORU)
 
1 - B A Ş L A N G I Ç                                                       :
 
Müfettiş veya Müfettişlere konu ve olay yada iddia ve ithamlarla ilgili araştırma ve soruşturma emri veren makam ile görevlendirme emirlerinin tarih ve sayıları açıkça yazılıp ek numaraları da belirtilmek suretiyle yazılacaktır. Ayrıca görevin devamı süresince istenen görevlendirilmelere ilişkin talep ve alınan cevabi yazılar da bu bölümde yer alacaktır.
 
2 - MUHBİR VE DAVACI                                              :
 
Konu ve olayı yada iddia ve ithamları yetkili makama intikal ettiren şikayetçi varsa muhbir sıfatıyla, kendisine tebligat yapılacak şekilde açık kimliği ve adresi yazılmak suretiyle yer alacaktır. Böyle bir durumun söz konusu olmadığı hallerde sadece “Davacı” ibaresine yer verilip bu bölümde önce davacı, sonra Muhbir bölümü açılıp her iki başlığa da yer verilecektir
 
3 - HAKKINDA RAPOR DÜZENLENENLER         :
 
Araştırma soruşturma sonucunda ; verilen zarar ve ziyanların tazminden sorumlu tutulacakların açık kimlik ve adresleri hiçbir tereddüde meydan vermeyecek şekilde bu bölümde yer alacaktır.
 
4 –RAPORUN KONUSU                                 :
 
Tazmini gereken hasarın nelerden ve ne miktarda olduğu elde edilen resmi belgelerle ortaya konulduğu şekilde yer verilmelidir
 
5 – AYRINTILI İNCELEME VE TAHLİL               :
 
Yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde elde edilen maddi ve hukuksal delillere göre haklarında tazmin raporu düzenlenenlerin tazmine konu olan zarar ve ziyanın oluşmasındaki, tutum, davranış, eylem, kusur ihmal ve kabahatleri özet olarak hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde açıklanıp irdelenmelidir
 
6 – S O N U Ç                                                                     :
 
Tazmin konusuyla illiyet rabıtası kurularak tazmin edilecek zarar, ziyanın karşılanması önerilecektir.
 
 
<><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <>
........................................
 
........................................
Polis Başmüfettişi
 
Polis Başmüfettişi
1.Sınıf Emniyet Müdürü
 
1.Sınıf Emniyet Müdürü
 

 

5- ÖN İNCELEME RAPORU

 
Emniyet Genel Müdürlüğü..........................Teftiş Kurulu Başkanlığı...................Ön İnceleme  Raporu ---------  Sayfa; .....
 
SAYI      : B.05.1.EGM.0.60- 2022    (MERKEZ)
  .............................- 2023       (İSTANBUL)
  .............................- 2024       (İZMİR)
  .............................- 2025       (ADANA)
  .............................- 2026       (BURSA)
  .............................- 42361 (ANTALYA)
TARİH  : .... / ...../ 20.....
 
                                                             VALİLİK
                                                             KAYMAKAMLIK
                                                             GENEL MÜDÜRLÜK
                                                             BAKANLIK
     …............................... MAKAMINA
 (ÖN İNCELEME RAPORU)
 
Müfettiş veya Müfettişlere konu ve olay yada iddia ve ithamlarla ilgili araştırma ve soruşturma emri veren makam ile görevlendirme emirlerinin tarih ve sayıları açıkça yazılıp ek numaraları da belirtilmek suretiyle yazılacaktır. Ayrıca görevin devamı süresince istenen görevlendirilmelere ilişkin talep ve alınan cevabi yazılar da bu bölümde yer alacaktır.
B A Ş L A N G I Ç                                             :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konu ve olayı yada iddia ve ithamları yetkili makama intikal ettiren şikayetçi varsa muhbir sıfatıyla, kendisine tebligat yapılacak şekilde açık kimliği ve adresi yazılmak suretiyle yer alacaktır. Böyle bir durumun söz konusu olmadığı hallerde sadece “Davacı” ibaresine yer verilip bu bölüme önce davacı, sonra Muhbir bölümü açılıp her iki başlığa da yer verilecektir.
MUHBİR VE DAVACI                                   :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araştırma ve soruşturma emrindeki konu, olay veya iddia ve ithamlarının bentler halinde “ ……… iddiası” şeklinde yazılıp sıralanmalıdır. Soruşturma emrinde belirtilenler hiç eksiksiz bu bölümde yer almalıdır.
İ D D İ A                                                              :
 
 
 
 
 
 
Öğrenme tarihi olarak soruşturma açtırmaya yetkili makamın onay verdiği tarih yazılacak süre hesaplanmasında bu tarih esas alınarak buna göre 30 günlük ve ilave 15 günlük süre hesaplaması yapılacaktır.
ÖĞRENME TARİHİ                                       :
 
 
 
 

 
Emniyet Genel Müdürlüğü..........................Teftiş Kurulu Başkanlığı...................Ön İnceleme  Raporu ---------  Sayfa; .....
 
Olay, konu veya iddia ve ithamların meydana geldiği yer ile suçun işlendiği tarih gün, ay, yıl belirtilmek suretiyle belirtilecek, zincirleme suç işlenmesi halinde başlangıç ve bitiş tarihleri bu bölümde yer almalıdır..
OLAY YERİ VE TARİHİ                                              :
 
 
 
 
 
Bu bölümde soruşturma emri kapsamında bulunan ile haklarında sonra da soruşturma emri alınan personelin açık kimlikleri, tebligat adresleri, telefon numaraları dahil yazılarak, birden çok personel bulunması halinde suçun cinsi, OLAY YERİ ve tarihindeki sıralamaya uygun şekilde sıralama ve sıra numarası verilmek suretiyle bölümler arası irtibatlandırma yapılacaktır.
HAKKINDA ÖN İNCELEME
YAPILANLAR                                                  :
 
 
 
 
 
 
 
 
Araştırma, soruşturma emrine, konu olay veya iddia ve ithamlardan gerçekleşen ve sübut bulanlar açık şekilde bu bölümde yer almalıdır. Raporun “İddia” bölümünde yer verilip gerçekleşmeyen ve sübut bulmayanlar bu bölüme taşınmamalıdır.Özetle sonuçta “İzin verilmesi” görüş ve kanaatini gerektiren ve araştırma, soruşturma konularına burada yer verilmelidir.
İNCELEME KONUSU                                   :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soruşturma emrine, konu, olay veya iddia ve ithamlarla ilgi haklarında ön inceleme yapılanların ifadeleri özet olarak kısa, net anlaşılır şekilde müfettişler tarafından özetlenip yazılacaktır. Hiçbir şekilde ifadeler  ……. …. Yer verilip gereksiz tekrarlardan kaçınılacaktır. Gerektiği takdirde kişilerin ifadeleri zaten rapor ekinde bulunduğundan merak eden veya ihtiyaç duyulması halinde okunup bilgi sahibi olunabileceği göz ardı edilmemelidir.
HAKKINDA ÖN İNCELEME
YAPILANLARIN İFADELERİ                    :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İ N C E L E M E   V E   T A H L İ L
 
Haklarında ön inceleme yapılanlarla ilgili araştırma ve soruşturmaya konu, olay veya iddia ve ithamların gerçekleşip gerçekleşmediği veya sübut bulup bulmadığı hususları elde edilen maddi ve hukuksal delillere göre özet olarak irdelenip değerlendirilecektir. Hiçbir şekilde ifade ve ifade özetleri tekraren bu bölüme taşınmayacak, tamamen müfettişin kendi fikri ürünü olarak ortaya konulacaktır.
 

 
S O N U Ç
 
 
Haklarında ön inceleme yapılanların, inceleme ve tahlil bölümlerine göre gerçekleşen veya gerçekleşmeyen eylemleri için
 
SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ veya  SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ şeklinde rapor sonuçlandırılacaktır.
 
Görüş ve kanaati ile ( ... ) nüsha düzenlenen iş bu ÖN İNCELEME RAPORU ( ..... ) sıra ve ( ..... ) parça evraktan oluşan dizi pusulasına bağlı olarak sunulmuştur.
 
                Arz ederim. …/…/20…
 
 
 
 
<><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <>
........................................
 
........................................
Polis Başmüfettişi
 
Polis Başmüfettişi
1.Sınıf Emniyet Müdürü
 
1.Sınıf Emniyet Müdürü
 
 
 
 
DAĞITIM                                                           :
G e r e ğ i                                                            :              B i l g i                                                 :
………………………………………………                Teftiş Kurulu Başkanlığına
 
 
 
 
 
 
 

 

6- ARAŞTIRMA RAPORU

 
Emniyet Genel Müdürlüğü.............................Teftiş Kurulu Başkanlığı.........................Araştırma Raporu ------  Sayfa; (....)
 
SAYI      : B.05.1.EGM.0.60- 2022    (MERKEZ)
  .............................- 2023       (İSTANBUL)
  .............................- 2024       (İZMİR)
  .............................- 2025       (ADANA)
  .............................- 2026       (BURSA)
  .............................- 42361 (ANTALYA)
TARİH  : .... / ...../ 20.....
………………………………..…….
(ARAŞTIRMA RAPORU
 
Müfettiş veya Müfettişlere konu ve olay yada iddia ve ithamlarla ilgili araştırma ve soruşturma emri veren makam ile görevlendirme emirlerinin tarih ve sayıları açıkça yazılıp ek numaraları da belirtilmek suretiyle yazılacaktır. Ayrıca görevin devamı süresince istenen görevlendirilmelere ilişkin talep ve alınan cevabi yazılar da bu bölümde yer alacaktır.
B A Ş L A N G I Ç                                             :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konu ve olayı yada iddia ve ithamları yetkili makama intikal ettiren şikayetçi varsa muhbir sıfatıyla, kendisine tebligat yapılacak şekilde açık kimliği ve adresi yazılmak suretiyle yer alacaktır. Böyle bir durumun söz konusu olmadığı hallerde sadece “Davacı” ibaresine yer verilip bu bölüme önce davacı, sonra Muhbir bölümü açılıp her iki başlığa da yer verilecektir.
MUHBİR VE DAVACI                                   :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araştırma ve soruşturma emrindeki konu, olay veya iddia ve ithamlarının bentler halinde “ ……… iddiası” şeklinde yazılıp sıralanmalıdır. Soruşturma emrinde belirtilenler hiç eksiksiz bu bölümde yer almalıdır..
İ D D İ A                                                              :
 
 
 
 
 
 
Öğrenme tarihi olarak soruşturma açtırmaya yetkili makamın onay verdiği tarih yazılacak süre hesaplanmasında bu tarih esas alınarak buna göre 30 günlük ve ilave 15 günlük süre hesaplaması yapılacaktır..
ÖĞRENME TARİHİ                                       :
 
 
 
 
 
Araştırma, soruşturmaya konu olay veya iddia ve ithamların geçtiği yer ve mekanlar ile tarihi gün-ay-yıl belirtilmek suretiyle zincirleme suçlarda başlangıç ve bitiş tarihleri aynı şekilde belirtilmelidir.
İDDİA YERİ VE TARİHİ                               :
 
 
 
 

 
Araştırma ve soruşturma nedeniyle ifadelerine başvurulan, tanık, bilgi sahibi ile konu, olay veya iddia ve ithamlar nedeniyle ifade ve görüşlerine başvurulanlar varsa bu bölümde özet olarak kısa özlü şekilde yer verilmelidir.
ALINAN BEYANLAR                                    :
 
 
 
 
 
Soruşturma emrindeki araştırma, soruşturmaya konu olay veya iddia ve ithamların özet olarak sıralanmak suretiyle nelerden ibaret olduğu bu bölümde yer almalıdır.
ARAŞTIRMA KONUSU                  :
 
 
 
 
 
 
A Y R I N T I L I   İ N C E L E M E
 
Araştırma soruşturmaya konu olan hususların yapılan iş ve işlemler sonucunda elde edilen bilgi, belge maddi ve hukuksal delil ve durumlar özet olarak ifade edilerek bir sonraki bölüm yer alacak sonucun oluşmasına gerekse oluşturacak özet ve net bilgilerle araştırma sonuçlandırılacaktır.
 
 
S    O    N    U    Ç
 
 
Ayrıntılı inceleme bölümdeki tespit ve bulgulara göre aşağıdaki sıra numarasıyla bildirilen sonuçlar ayrı ayrı görüş ve kanaat bildirmek suretiyle bu bölümde özet gerekçelerle yer almalıdır.
 
1- ÖN İNCELEMEYE GEREK OLMADIĞI 
2- DİSİPLİN SORUŞTURMASINA GEREK OLMADIĞI 
3- ADLİ YÖNDEN             : (TCK’NIN HANGİ MADDESİNE GÖRE YARGILANIP CEZA
                                                  ALDIĞI VEYA ALMADIĞI)
4- İDARİ YÖNDEN           : (BRANŞ VE YER DEĞİŞİKLİĞİ “GEREKLİ İSE”
5- MALİ YÖNDEN            : (VARSA AYRICA “TAZMİNE İLİŞKİN TAZMİN RAPORU
   DÜZENLENİR”)
 
Görüş ve kanaati ile ( ..... ) nüsha düzenlenen iş bu ARAŞTIRMA RAPORU ( ..... ) sıra ve ( ........ ) parça evraktan oluşan dizi pusulasına bağlı olarak sunulmuştur.
 
                Arz ederim. …/…/20…
 
........................................
Polis Başmüfettişi
1.Sınıf Emniyet Müdürü
 
DAĞITIM                                                           :
G e r e ğ i                                                            :              B i l g i                                                 :
………………………………………………                Teftiş Kurulu Başkanlığına
 

 

7- DEĞERLENDİRME RAPORU

 
Emniyet Genel Müdürlüğü.......................Teftiş Kurulu Başkanlığı...........................Değerlendirme Raporu ----  Sayfa; .....
 
SAYI      : B.05.1.EGM.0.60-
 
TARİH  : .... / ...../ 20.....
 
 
………………………………..…….
(DEĞERLENDİRME RAPORU)
 
 
1 – GÖREVİN VERİLİŞİ               :
Bu bölüme Genel Müdürlük Makamından alınan emir ile Kurul Başkanlığından verilen görevlendirme emir veya emirleri ayrı ayrı yazılıp ek numaraları da bildirmek suretiyle yazılacaktır.
 
 
2 – KONUSU       :
Alınan emirdeki konu, olay, iddia ve ithamların nelerden ibaret olduğu tek tek maddeler halinde sayılmak suretiyle açıkça bu bölümde belirtilecektir.
 
 
3 - HAKKINDA RAPOR DÜZENLENENLER         :
Alınan emirde yer alan konu, olay, iddia ve ithamlarla ilgili personel veya personellerin açık kimlik adresleri görev ve görev unvanları herhangi bir tereddüde meydan vermeyecek  şekilde açıkça belirlenip yazılmalıdır
 
 
4 –KİŞİSEL NİTELİKLER           :
Bu bölümde yer alan her bir konu başlığındaki hususların olumlu ve olumsuz yönleri ayrı ayrı belirtilerek, mesleğini, görevini ve kurumunu olumlu veya olumsuz olarak ne yönde etkilediği hususları açık net ve anlaşılır ifadelerle, elde edile biliniyorsa belgelere dayalı olacak şekilde algılanıp değerlendirilmelidir.
 
1. Yaşayış Şekilleri; (Durum kılık kıyafeti)
……………………………………………………………………………………………………….
2. Çevreyle İlişkileri;
……………………………………………………………………………………………………….
3. Bilgi Sahibi Olup Olmadığı;
……………………………………………………………………………………………………….
4. Ağırbaşlı, Saygı Uyandıran biri olup olmadığı;
……………………………………………………………………………………………………….
5. Yaratıcı, yetenek ve kavrayış yetenekleri;
……………………………………………………………………………………………………….
6. Yaşı, sağlık durumu;
……………………………………………………………………………………………………….
 

 
EK -  10/1
 
Emniyet Genel Müdürlüğü ...................... Teftiş Kurulu Başkanlığı .................... Değerlendirme Raporu -------  Sayfa; ....
 
5 - MESLEKİ BİLGİSİ VE BAŞARISI                      :
Bu bölümdeki konu başlıkları ile ilgili olarak yapılacak değerlendirmelerde objektif olarak belgelere dayalı, somut olay ve icraatlar göz önüne alınarak kişisel düşünce ve yorumlara yer verilmeksizin üst makam ve amirlerinin kanaat ve değerlendirmelerine esas alınacak müspet veya menfi hususlar olmalıdır.
 
1. Bilimsel çalışmalara olan eğilimi;
……………………………………………………………………………………………………….
2. Mevzuat bilgisi ve mevzuata uyma derecesi;
……………………………………………………………………………………………………….
3. Ekonomi konusunda anlayışı ve tasarruf durumu;
……………………………………………………………………………………………………….
4. Göreve bağlılığı ve verim derecesi;
……………………………………………………………………………………………………….
5. İşlerinde dikkat ve verime verdikleri önem;
……………………………………………………………………………………………………….
6. Amir, astlarına ve vatandaşa karşı nezaket ve terbiyeli davranışları; ……………………………………………………………………………………………………….
8. İşleri düzenleme, yetiştirme ve yönetim yetenekleri;
……………………………………………………………………………………………………….
7. Astları üzerinde etkinliği ve astları yetiştirme yeteneği;
……………………………………………………………………………………………………….
9. Önlem almada başarı durumu;
……………………………………………………………………………………………………….
10. Görev yerinde ne kadar süredir görev yaptığı;
……………………………………………………………………………………………………….
 
6 – DEĞERLENDİRME                 :
Bu bölümde değerlendirilmeye tabi tutulacak personelin hakkında karar verecek üst makam ve amirlerin kanatların oluşması bakımından objektif, adil hizmet ve personel yönünden hak ve adalete  uygun sonuçların oluşmasını sağlayacak nitelikte ve değerde olması göz ardı edilmeyecektir. Kişisel yorum ve değerlendirmelerden kaçınılmalıdır.
 
1. Sorumluluk yükleneceği başarılı olacağı görevler;Bilimsel çalışmalara olan eğilimi;
……………………………………………………………………………………………………….
2. Görevde başarısı;
……………………………………………………………………………………………………….
                a) Üstün Başarılı                               c) Yeterli
                b) Başarılı                                          d) Yetersiz
 
7 - KONUYLA İLGİLİ DİĞER DEĞERLENDİRMELER
Diğer bölümlerde yer alan konu başlıkları dışında belirlenen hususlar var ise bu bölümde yer verilerek gerekli değerlendirmeler yapılmalı yok ise bu bölüme raporda yer verilmemelidir.
 
 

 
EK - 10/2
 
Emniyet Genel Müdürlüğü ..................... Teftiş Kurulu Başkanlığı ……….......... Değerlendirme Raporu -------  Sayfa; ....
 
8 – Ö Z E T         :
 
Hazırlanan rapor bir bütün olarak kişisel nitelikler, mesleki bilgi ve başarısı, değerlendirme bölümlerindeki konu başlıklarıyla ilgili tespitlere uygun genel nitelikte özlü ve anlaşılır ifadelerle alınan emirdeki konuları açıklayacak bilgilere yer verilmelidir.
 
 
 
9 – S O N U Ç   VE   Ö N E R İ       :
 
Alınan görev emrine konu personel veya personeller hakkında üst makam ve amirlerin görüş ve kanaatleri ile alınacak karar ve önlemlerde hizmetin ve personelin olumsuz etkilenmesine sebep ve neden olunacak sübjektif değerlendirmelerden uzak elde edilen bilgi, belge ve değerlendirmeler uygun sonuç ve öneride bulunulması cihetine gidilmelidir.
 
 
 
 
 
<><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <>
........................................
 
........................................
Polis Başmüfettişi
 
Polis Başmüfettişi
1.Sınıf Emniyet Müdürü
 
1.Sınıf Emniyet Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8- ÖZEL GİZLİ RAPOR

 
Emniyet Genel Müdürlüğü.......................Teftiş Kurulu Başkanlığı………..................Özel Gizli Rapor --------  Sayfa; .....
 
SAYI      : B.05.1.EGM.0.60-
 
TARİH  : .... / ...../ 20.....
 
………………………………..…….
(ÖZEL GİZLİ RAPOR)
 
1 – GÖREVİN VERİLİŞİ :
 
Bu bölüme Genel Müdürlük Makamından alınan emir ile Kurul Başkanlığından verilen görevlendirme emir veya emirleri ayrı ayrı yazılıp ek numaraları da bildirilmek suretiyle yazılmalıdır.
 
2 – RAPORUN KONUSU :
 
“Personel kimliği, Görev yaptığı yer ve ne için incelendiği”
 
Bu bölümdeki sıralamaya uygun olarak konu başlıklarına açık ve net bilgilere ulaşılacak şekilde cevap verilerek rapor tanzim edilmelidir.
 
3 - PERSONELİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ :
 
Bu bölümde, personelin kişisel,mesleki durumları ile hizmetteki etkileri ve alınan emirde yer verilen konu, olay veya iddia ve ithamlarla ilgisi ve irtibatların ne şekilde oluştuğu, bunlarla ilgili hizmet ve icraatların neler olduğu ve personelin bu hususlardaki yetki-görev ve sorumluluklarının ne olduğu ifade edilmelidir.
 
4 - ÇIKAR SAĞLAMADA GENEL VE YAYGIN SÖYLENENLER :
 
Bu bölüm ile  personel hakkında alınan emire konu olan hususların nereden kaynaklandığı, hangi tutum ve davranışların veya icraat ve hizmetlerin söylentiye kaynak oluşturduğu, çıkartılan söylentilerin hangi sosyal grup veya hizmet sektöründe çıkartıldığı, bu söylentilerin gerçeklerle ne ne derecede örtüştüğü hususları objektif olarak belirlenip belgelendirilmeleri mümkün olanları bilgi ve belgelerle teyit edebilecek şekilde değerlendirilmeye alınmalıdır.
 
5 – ÖNERİ VE SONUÇ :
 
Alınan emre konu olan hususlarla ilgili olarak yapılan çalışma sonucuna uygun olarak kişisel yorum ve değerlendirmelerden kaçınılmak suretiyle objektif olarak öneri ve sonuç beyan edilerek görevin tamamlanması amaçlanmalıdır.
 
 
 
<><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <> <><> <>
........................................
 
........................................
Polis Başmüfettişi
 
Polis Başmüfettişi
1.Sınıf Emniyet Müdürü
 
1.Sınıf Emniyet Müdürü